AK Vladyka

GENERÁLNĚ

Vladyka & Kubica, advokátní kancelář v rámci své činnosti pro svou českou a mezinárodní klientelu poskytuje právní služby na celém území České republiky, jež pokrývají rozsáhlou část platných oborů práva. Tyto právní služby pak advokátní kancelář poskytuje, jak v českém jazyce, tak i v anglickém jazyce nebo ruském jazyce.

Vladyka & Kubica, advokátní kancelář se při poskytování právních služeb zaměřuje, jak na dlouhodobé poskytování komplexních služeb, tak i na řešení jednotlivých případů jejíich klientů. Při poskytování právních služeb advokátní kancelář rovněž úzce spolupracuje s řadou samostatných advokátů či advokátních kanceláří, s externími spolupracovníky a odborníky různých profesí, jako např. s notáři, znalci, daňovými poradci, auditory, insolvenčními správci, lékaři apod.

SPECIALIZACE

Obchodní právo

 • smluvní právo občanské (spotřebitelské a kupní smlouvy, smlouva o dílo uzavřená dle občanského zákoníku, smlouva o půjčce, darovací smlouva atd.)
 • komplexní občanské právo (zajištění závazků odpovědnosti za škodu – ručení, smluvní pokuty, uznání dluhu atd., náhrady vzniklé škody, řešení bezdůvodného obohacení, práva spotřebitelů a reklamační spory)
 • právní vymáhání a správa pohledávek (právní zajišťování pohledávek, minimalizace vzniku pohledávek po splatnosti, jednání s dlužníky po splatnosti závazku, soudní a následné exekuční vymáhání pohledávek, dohody o mimosoudním vyrovnání)

Trestní právo

 • obhajoba ve všech trestních věcech ve všech stádiích trestního řízení (přípravné řízení, vazba, soudní řízení – hlavní líčení, odvolání, dovolání, vykonávací řízení), mladiství i dospělí
 • právní poradenství s ohledem na trestněprávní aspekt (zastupování poškozených vč. uplatnění nároku na náhradu škodu, poradenství v oblasti tzv. odklonů od trestního stíhání, podávání kvalifikovaných trestních oznámení, zastupování proti státu s nároky na náhradu škody)

Zdravotní právo

 • náhrada škody způsobené v rámci poskytování zdravotní péče (uplatnění nároku na náhradu škody, jednání s pojišťovnou)
 • poradenství v oblasti zdravotního práva pro pacienty i lékaře či management nemocnic

Rodinné a dědické právo

 • předmanželská smlouva, rozvod manželství, vypořádání společného jmění manželů, úprava poměrů k nezletilým dětem, vyživovací povinnost
 • poradenství při dědění ze zákona i ze závěti, sepsání závěti, vydědění, poradenství při potvrzení dědictví i vypořádání dědiců, zastoupení v dědickém řízení

Pracovní právo

 • zastupování zaměstnanců i zaměstnavatelů při soudním i mimosoudním vyřízení věci
 • příprava pracovních a manažerských smluv, právní poradenství při tvorbě vnitřních firemních předpisů, poradenství při změnách a ukončování pracovních poměrů
 • náhrada škody

Veřejné zakázky a hospodářská soutěž

 • poradenství ve všech fázích zadávání veřejných zakázek
 • poskytování služeb organizátorům i účastníkům soutěží

Cenné papíry

 • směnky, akcie a jiné investiční nástroje

Stavební právo

 • úprava právních vztahů ke stavebním pozemkům, ohlášení stavby, stavební povolení
 • smlouvy o dílo ve výstavbě, smlouvy s architekty projektanty, stavebním dozorem
 • problematika vyvlastnění
 • vady staveb (reklamace, náhrada škody)

Právo nemovitostí

 • kupní, zástavní, nájemní, darovací a další smlouvy k nemovitostem (úschova kupní ceny)
 • zastupování před katastrálními úřady
 • zajišťovací instituty ve vztahu k nemovitostem (zástavní právo, věcná břemena)
 • zrušení a vypořádání spoluvlastnictví
 • kontrola kupních či rezervačních smluv připravených realitní kanceláří

Právo duševního vlastnictví a autorské právo

 • právní aspekty související s internetem, spory o domény
 • ochranné známky
 • právo na ochranu osobních údajů

Správní právo

 • zastupování před správními orgány (např. v řízení o přestupcích)
 • žaloba proti nezákonným rozhodnutím správních orgánů

Rozsah poskytovaných právních služeb

V rámci jednotlivých specializací jsou poskytovány tyto služby:

 • komplexní právní poradenství
 • sepis smluv a jednotlivých dokumentů
 • zastupování v jednání s protistranou
 • zastupování v jednání se státními úřady či orgány krajů a obcí
 • zastupování před orgány činnými v trestním řízení
 • zastupování v řízení před soudy všech stupňů
 • zastupování v řízení před rozhodci (arbitráž)
 • vyjednávací a smírčí činnost
 • realizace výběrových řízení
 • advokátní úschova